Bon podarunkowy - regulamin

I. Warunki ogólne

1. Wystawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wystawcą) jest firma ATAS Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Józefowie, 05-410 Józefów, Luksusowa 19, NIP 5320101254.
2. Wystawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przekazania mu Bonu oraz do przyjmowania za pomocą Bonu płatności za imprezy nabywane przez Posiadacza Bonu.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Bon może zostać wystawiony na dowolną kwotę powyżej 100 PLN.
5. Bon jest wystawiany w formie elektronicznej i zostanie przesłany na wskazany przez Nabywcę adres e-mailowy. Za dopłatą 20 PLN istnieje możliwość zamówienia wersji papierowej Bonu oraz wysłania pocztą na wskazany adres (czas realizacji do 14 dni na terenie Polski).
6. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania imprez organizowanych przez
ATAS Sp. z o. o.
7. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony.
8. Okres ważności Bonu wynosi 365 dni od daty otrzymania za niego opłaty przez Wystawcę. Po upływie terminu ważności Bonu nie ma możliwości, aby został zrealizowany, a data ważności przedłużona.
9. Niewykorzystanie Bonu zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia w tym zakresie z roszczeniami wobec Wystawcy.
10. Bon Podarunkowy można łączyć z wszystkimi promocjami.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu może kwotę wskazaną w jego treści wykorzystać tylko na zakup imprez organizowanych przez ATAS Sp. z o. o.
2. Każdy Bon posiada indywidualny numer, rejestrowany w systemie Wystawcy.
3. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie jednorazowo, w jego pełnej wartości. Jeżeli wartość imprezy przekracza wysokość Bonu, nadwyżkę można dopłacić Wystawcy gotówką lub przelewem na konto: Millenium Bank S.A. 91 1160 2202 0000 0000 4142 9612
4. Za uiszczoną powyżej wartości Bonu dopłatę Posiadacz może otrzymać fakturę. Powinien on niezwłoczne poinformować Wystawcę o chęci jej otrzymania.
5. W przypadku zakupu imprezy o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany Bon, Wystawca nie zwraca różnicy ceny.

III. Postanowienia końcowe

1. Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca Bonu jak również Posiadacz Bonu akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.