Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Newslettera, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest ATAS sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie przy ul. Luksusowej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000195694, kapitał zakładowy 100 000 PLN, NIP: 532-010-12-54.
§ II. Przedmiot usługi
 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty z zakresu oferowanych przez ATAS oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji a także innych informacji dotyczących ATAS oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 2. Użytkownik udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
§ III. Warunki korzystania
 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie kursy.atas.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Zamawiając usługę Newsletter, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.
§ IV. Czas trwania usługi
 1. Usługa Newsletter świadczona jest na okres 5 lat od daty zapisu na usługę lub do momentu rezygancji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez ATAS, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik ma prawo rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „kliknij tutaj” w treści zdania „Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera kliknij tutaj”. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy i sygnalizowana jest komunikatem potwierdzającym operację.
 3. Użytkownik może także przesłać swój wnosek o rezygnacji ze subskrybcji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@atas.pl
§ V. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Atas Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie ul.Luksusowa 19
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Atas Sp. z o.o. jest pod numerem telefonu 22 628 41 06 lub adresem mailowym iod@atas.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zapisu na usługę lub do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne
§ VI. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@atas.pl lub pocztą tradycyjną na adres Pl. Konstytucji 4 lok.17, 00-552 Warszawa.
 2. W reklamacji należy podać adres poczty elektornicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamacje, oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od daty otrzymania zgłoszenia przez ATAS chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
§ IV. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.kursy.atas.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa Newsletter przesyłana jest z częstotliwością ustalaną przez Operatora Usługi.
 3. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
 5. ATAS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie ATAS pod adresem www.kursy.atas.pl.